dnes je 18.5.2024

Input:

123/2022 Sb., Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

č. 123/2022 Sb., Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

  
Ve znění tiskové opravy uveřejněné v částce 157/2022 Sb. zákonů.
  
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a b) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin,
b) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyhrazených elektrických zařízeních1) a jejich obsluze a bezpečnosti provozu těchto zařízení (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) používaných
1. při hornické činnosti2) ,
2. při činnosti prováděné hornickým způsobem3) ,
3. při nakládání s výbušninami,
4. na pracovištích s činnostmi uvedenými v bodu 1, 2 nebo 3 souvisejícími, jako například v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních stavenišť,
c) předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací pro projektování, montáž, opravy, revize, zkoušky a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení a na jejich potřebné technické vybavení a na odbornou způsobilost zaměstnanců organizací a dalších fyzických osob, pokud vykonávají práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo je obsluhují,
d) podrobnější požadavky na pracoviště, technická zařízení a pracovní prostředí.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na
a) posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou technické požadavky, které musí tyto výrobky splňovat, stanoveny jiným právním předpisem4) ,
b) elektrická zařízení silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích5) , a to včetně jejich neoddělitelného vybavení,
c) drážní vozidla na železniční dráze6) ,
d) elektrická zařízení pojízdných zařízení7) , kolových, kolejových a pásových vozidel, zejména nákladních automobilů, bagrů, nakladačů a buldozerů, pokud nevyžadují připojení silového zařízení na elektrickou síť nebo k elektrocentrále.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odbornou kvalifikací
1. ukončené vzdělání v oboru vzdělání skupiny 26 „Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika”8) ,
2. ukončené vzdělání v jiném oboru, který
Nahrávám...
Nahrávám...